Eesti Kutseliste Mesinike Ühing asutati 2008. aastal vajadusest populariseerida mesiniku elukutset.

Meie tegevuse peamised eesmärgid:

  • Mesinduse tutvustamine, edendamine ja arendamine
  • Mee ja teiste mesindussaaduste tootmise arendamine ja propageerimine
  • Eestis kasvatatavate mesilasrasside sobivuse uurimine ja aretus


Kutselisi mesinikke ühendava organisatsioonina peab EKMÜ oma kohuseks seista mesindusest suuremal või vähemal määral sissetulekut saavate inimeste huvide eest. Esmapilgul paradoksaalsel kombel tähendab see, et EKMÜ on huvitatud mesilasi asjatudlikult ja heaperemehelikult pidavate mesinike hulga kasvust. Mõlemaid omadusi saab arendada koolituste ja õppematerjalide abil ning seepärast peab EKMÜ oma kohuseks liikmeskonnale kumbagi jõudumööda pakkuda. Vaatame laiemalt - kutselised mesinikud ei sünni tühja koha pealt - nad kasvavad välja nende inimeste hulgast, kes peavad mesilasi hobi korras või virgestustegevusena. EKMÜ on huvitatud suure hulga hobi- ja virgestusmesinike olemasolust ja nende võimalikult heast ettevalmistusest.

Mesinduse arendamine ei ole võimalik mesinike omavahelises "suletud ruumis". Mesinduse edendamiseks ja arendamiseks peab EKMÜ vajalikuks dialoogi Eesti riigiasutuste ja teiste asjakohaste ühingute ning organisatsioonidega. Seepärast on EKMÜ üheks oluliseks ülesandeks ka kutseliste mesinike huvide esindamine nt. mesindust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel või mingite konfliktide tekkimisel.

Mesinduse edendamine ja arendamine ei ole võimalik mesinduse vältimatu eeltingimuse - mesilaseta. Seepärast peab EKMÜ äärmiselt oluliseks ühelt poolt mesilaste (ja teiste tolmeldavate putukate) jaoks sobiva elukeskkonna säilitamist ning teiselt poolt Eestis peetavate mesilaste pärilike omaduste parendamist tõuaretuse abil. Viimase punkti osas teeb EKMÜ koostööd Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsiga.

Elukutsena muutub mesindus mõttetuks, kui puuduvad piisavad võimalused toodangu realiseerimiseks. Seega peab EKMÜ oma liikmete huve silmas pidades oluliseks kohaliku omatoodangu kõrge kvaliteedi tagamist, kliendibaasi laiendamist Eestis (mee ja mesindussaaduste propageerimine) ning välismaal (ekspordi edendamine) ning Eesti meeturu puhastamist ebakvaliteetsetest ja võltsitud toodetest. Suurema lisandväärtuse saavutamiseks peab EKMÜ oluliseks ka mesinike ühistegevuse edendamist.


Tago Holsting
juhatuse esimees 2016