Mesiniku kutsete tase 4 ja tase 5 taotlemise ajagraafik 2022. aastal töömaailma taotlejatele.

Ajagraafikut vaata siit

Dokumentide esitamise tähtaeg 28.03.2022

Infotund taotlejatele 7. märtsil kell 17.00-18.00. Osalemissoovist anna teada meilile, et teaksime saata osalemiseks lingi.

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 kinnitatud "Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu kutse andmise kord mesindusala kutsetele"

Kontakt:

Kutse andmist koordineerib Aivar Raudmets
telefon: 53414067

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Kutsekoja lehele saad siit

(väljavõteToiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 kinnitatud "Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu kutse andmise korrast mesindusala kutsetele")

Kutse Mesinik, tase 4 taotlemise eeltingimuseks on:

Vähemalt üheaastane töökogemus mesinikuna, mida tõendatakse ühega järgnevatest dokumentidest:

 • Isiklikku mesilat omavad taotlejad esitavad mesila registreerimise numbri PRIA-s.
 • Taotlejad, kes on mesindusalase töökogemuse saanud palgatöötajana mesilas või praktikandina, esitavad mesilaomaniku/peamesiniku soovituskirja ja taotleja töökogemuse kinnituse.
 • Tasemeõppes õppijate kohta esitab kool ühise tõendi.

Kutse Mesinik, tase 5 taotlemise eeltingimuseks on:

Vähemalt 3-aastane töökogemus mesinikuna, mida tõendatakse ühega järgnevatest dokumentidest:

 • Isikliku mesilat omavad taotlejad esitavad mesila registreerimise numbri PRIA-s.
 • Taotlejad, kes on mesindusalase töökogemuse saanud palgatöötajana mesilas või praktikandina, esitavad mesilaomaniku/peamesiniku soovituskirja ja taotleja töökogemuse kinnituse.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist, mis on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist. Kutsesüsteem seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärk on

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet - töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile - Kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitab kutsesüsteem välja kutsealal erinevates rollides edukaks töötamiseks vajaliku kompetentsuse ja igale neist koostatakse vastav kutsestandard (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing). Mesiniku kutse korral on tegemist Mesinik, tase 4 ja Mesinik, tase 5 kutsestandardiga.

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks (http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/kutseandmine)

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest ning samuti kutsesüsteemi erinevatest osapooltest, kelleks on: Kutsenõukogude esimeeste kogu, Kutsenõukogu, kutse andjad, Kutsekomisjon, Hindamiskomisjon, Haridus-ja Teadusministeerium, Kutsekoda, Innove (http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tutvustus/osapooled).

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1.septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013010) .

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda (Kutsekoda).

Mesiniku kutse andmiseks kutsenõukogu poolt kinnitatud kutsekomisjoni liikmed leiate Kutsekoja kodulehelt

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10453754/komisjonid

 1. Avaldus
 2. Koopia isikut tõendavast dokumendist ID kaardist
 3. Vormikohane CV vaata
 4. Õpi- ja töökogemuse mapp 2022 aastal täidetava vormi saamiseks kirjuta See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. )
 5. Taoteja mesindusalase töökogemuse kinnitus
  a) Väljavõte PRIA registrist taotleja mesila kohta.
  b) Mesilaomaniku/peamesiniku soovituskiri. (taotleja, kes on mesindusalase töökogemuse saanud palgatöötajana mesilas või praktikandina)
 6. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutseeksami tasu tuleb tasuda:
Eesti Kutseliste Mesinike Ühingule.
Saaja: Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ
a/a LHV-s: EE337700771005487054
Selgitus: Mesinik kutse Tase nr ... taotleja nimi

Mesinik, tase 4 - 310EUR
Mesinik, tase 5 - 410EUR
Tasu kutsekooli lõpetamisel 120 eurot (tasub kool)

Hinnakiri Kutsekoja lehel

* Mesila puudumisel valib kutse andja tootmismesila praktilise eksami läbiviimiseks

Õpi- ja töökogemuse mapi nõuded (vaata kindlasti allpool olevat hindamisstandardit):

1) Taotleja esitab avalduse koos õpi- ja töökogemuste mapi (edaspidi õpimapi) ja teiste avalduses nõutud dokumentidega elektrooniliselt.

2) Taotleja võib õpimappi lisada fotosid ja väljavõtteid erinevatest asjakohastest dokumentidest (nt mee käitlemise kirjeldamisel väljavõte enesekontrolliplaanist).

3) Elektroonilisele õpimapile võib taotleja lisada kuni 10 minutilise videolõigu mesila tutvustusega.

Kui kutsekomisjoni liikmed avastavad õpimapis plagiaati (viideteta lõikude koopiad veebist/õpikutest/teiste töödest) või valeandmeid, siis taotlejat ei hinnata.

Õpimapi sisu:

1. Tiitelleht

Tiitellehel peavad olema järgmised andmed:

 • Pealkiri: Õpimapp mesiniku kutse taotlemiseks;
 • Taotleja ees- ja perekonnanimi;
 • Õpimapi valmimise aasta ja koht.

2. Praktilise kogemuse kirjeldus

 • Taotleja kirjeldab õpimapis ülevaatlikult oma tegevusi mesilas vastavalt hindamisstandardile punktis 2 toodud hindamiskriteeriumidele. Oma kogemusest lähtudes kirjeldatakse tegevusi ja põhjendatakse otsuseid. Kõik hindamiskriteeriumid peavad olema õpimapis kirjeldatud.
 • Taotleja, kes ei oma mesilat, kirjeldab õpimapis oma tegevusi teistes mesilates (ka praktikabaasides) omandatud töökogemuste põhjal.

3. Tarukaart

Taotleja esitab õpimapis ühe mesilaspere tarukaardi ühe aasta kohta. Taotleja lisab õpimappi koopia (või foto) kasutusel olevast tarukaardist (mesilamärkmiku lehtedest, vihikutest vm) nii, et seal kajastuks ühe mesilaspere ühe aasta (varakevadest-varakevadeni) seis ja mesiniku tegevused. Kui tarukaardil on kasutusel mittetraditsioonilisi lühendid, lisada juhend tarukaardi lugemiseks.

4. Peab arvestust mesilaspere tervise ja manustatud ravimite kohta, järgides juhendit. Näiteks:

• Mesila tervisekaart

Taotleja lisab õpimapile mesila tervisekaardi. Taotleja põhjendab tervisekaardi vajalikkust.

• Mesila ravimikaart

Taotleja lisab õpimappi mesila ravimiarvestuse kaardi. Taotleja põhjendab ravimikaardi vajalikkust.

Kontakt:

Kutse andmist koordineerib Aivar Raudmets
telefon: 53414067

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Mesinik, tase 4 ja Mesinik, tase 5 hindamisstandardid on aluseks kutseeksami ettevalmistamiseks kutse taotlejale ja hindamise läbiviimiseks hindamiskomisjonile.

Hindamiskomisjoni esimees: Aivar Raudmets

Hindamiskomisjoni koosseis: Aili Taal, Aivar Raudmets, Aimar Lauge, Leo Vari, Andres Tamla, Valmar Lutsar, Jorma Õigus, Reet Nisumaa, Priit Pihlik.

Hindamisstandard "mesinik, tase 4"

Hindamisstandard "mesinik, tase 5"