EKMÜ

Mesiniku kutsete tase 4 ja tase 5 taotlemise ajagraafik 2024. aastal töömaailma taotlejatele.

Ajagraafikut vaata siit

Dokumentide esitamise tähtaeg 11.03.2024

Infotund taotlejatele 5. veebruaril kell 17.00-18.00. Osalemissoovist anna teada meilile, et teaksime saata osalemiseks lingi.

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 31.10.2023 otsusega nr 27 kinnitatud "Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu kutse andmise kord mesindusala kutsetele"

Kontakt:

Kutse andmist korraldab Aivar Raudmets
telefon: 53414067

kutse@mesinikud.ee

Kutsekoja lehele saad siit

 

Kutse Mesinik, tase 4 taotlemise eeltingimuseks on:

Vähemalt üheaastane töökogemus mesinikuna, mida tõendatakse ühega järgnevatest dokumentidest:

 • isiklikku mesilat omav taotleja esitab põllumajandusloomade registri (PRIA) registreerimise numbri;
 • taotleja, kes on mesindusalase töökogemuse saanud palgatöötajana mesilas või praktikandina, esitab mesilaomaniku/peamesiniku soovituskirja ja taotleja töökogemuse kinnituse;
 • tasemeõppes õppijate kohta esitab kool ühise tõendi.

 

Kutse Mesinik, tase 5 taotlemise eeltingimuseks on:

Vähemalt 5-aastane töökogemus mesinikuna, mida tõendatakse ühega järgnevatest dokumentidest:

 • isiklikku mesilat omav taotleja esitab põllumajandusloomade registri (PRIA) registreerimise numbri;
 • taotleja, kes on mesindusalase töökogemuse saanud palgatöötajana mesilas või praktikandina, esitab mesilaomaniku/peamesiniku soovituskirja ja taotleja töökogemuse kinnituse.

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajale eeltingimuseks on vastava eriala tasemeõppe õppekava läbimine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist, mis on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist. Kutsesüsteem seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärk on

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet - töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile - Kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitab kutsesüsteem välja kutsealal erinevates rollides edukaks töötamiseks vajaliku kompetentsuse ja igale neist koostatakse vastav kutsestandard. Mesiniku kutse korral on tegemist Mesinik, tase 4 ja Mesinik, tase 5 kutsestandardiga.

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest ning samuti kutsesüsteemi erinevatest osapooltest, kelleks on: Kutsenõukogude esimeeste kogu, Kutsenõukogu, kutse andjad, Kutsekomisjon, Hindamiskomisjon, Haridus-ja Teadusministeerium, Kutsekoda, Innove.

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1.septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning koolilõpetaja ja töötaja vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikke oskusi ning teadmiste ja hoiakute kogumit.

Kutsestandardid mesinduses:

1) Mesinik, tase 4

2) Mesinik, tase 5

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks.

Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Mesiniku kutse andmiseks kutsenõukogu poolt kinnitatud kutsekomisjoni liikmed. 

Kutsekomisjoni liikmed mesinduses on:

Jaanus Tull - OÜ Meveda tegevmesinik, kutsekomisjoni esimees

Liliana Trahv - MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu esindaja, tegevmesinik, kutsekomisjoni aseesimees;

Aili Taal - OÜ Taali Mesila, tegevmesinik, kutsekomisjoni liige

Aimar Lauge - OÜ Muhu Mesi, tegevmesinik, kutsekomisjoni liige;

Aleksander Kilk - MTÜ Eesti Mesinike Liit, kutsekomisjoni liige;

Kärt Jaarma -  Põllumajandus- ja Toiduameti Loomatervise ja -heaolu osakond, kutsekomisjoni liige;

Liina Jürgenson -  Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Põllumajanduspoliitika osakond, kutsekomisjoni liige;

Marje Riis - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, kutsekomisjoni liige

 1. Avaldus
 2. Koopia isikut tõendavast dokumendist ID kaardist
 3. Vormikohane CV vaata
 4. Õpi- ja töökogemuse mapp 2024. aastal täidetava vormi saamiseks kirjuta kutse@mesinikud.ee)
 5. Taoteja mesindusalase töökogemuse kinnitus
  a) isiklikku mesilat omav taotleja esitab põllumajandusloomade registri (PRIA) registreerimise numbri;
  b) mesilaomaniku/peamesiniku soovituskiri. (taotleja, kes on mesindusalase töökogemuse saanud palgatöötajana mesilas või praktikandina);
  c) maksekorralduse koopia.

Kutseeksami on tasuline.

Mesinik, tase 4 - 310EUR
Mesinik, tase 5 - 410EUR
Tasu kutsekooli lõpetamisel 120 eurot (tasub kool)

Tasu tuleb tasuda:
Eesti Kutseliste Mesinike Ühingule.
Saaja: Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ
a/a LHV-s: EE337700771005487054
Selgitus: Mesinik kutse Tase nr ... taotleja nimi

* Mesila puudumisel valib kutse andja tootmismesila praktilise eksami läbiviimiseks

 

Õpi- ja töökogemuse mapi nõuded (vaata kindlasti allpool olevat hindamisstandardit):

1) Taotleja esitab õpi- ja töökogemuste mapi (edaspidi õpimapi) koos avalduse ja teiste avalduses nõutud dokumentidega elektrooniliselt ühes digitaalselt allkirjastatud konteineris.

2) Taotleja võib õpimappi lisada fotosid ja väljavõtteid erinevatest asjakohastest dokumentidest (nt mee käitlemise kirjeldamisel väljavõte enesekontrolliplaanist).

3) Õpimapile võib taotleja lisada kuni 10 minutilise videolõigu mesila tutvustusega.

4) Kui avastatakse õpimapis plagiaati (viideteta lõikude koopiad veebist/õpikutest/teiste töödest) või valeandmeid, siis taotlejat ei hinnata.

Õpimapi sisu:

1. Tiitelleht

Tiitellehel peavad olema järgmised andmed:

 • Pealkiri: Õpimapp mesiniku kutse taotlemiseks;
 • Taotleja ees- ja perekonnanimi;
 • Õpimapi valmimise aasta ja koht.

2. Praktilise kogemuse kirjeldus

 • Taotleja kirjeldab õpimapis ülevaatlikult oma tegevusi mesilas vastavalt hindamisstandardile punktis 2 toodud hindamiskriteeriumidele. Oma kogemusest lähtudes kirjeldatakse tegevusi ja põhjendatakse otsuseid. Kõik hindamiskriteeriumid peavad olema õpimapis kirjeldatud.
 • Taotleja, kes ei oma mesilat, kirjeldab õpimapis oma tegevusi teistes mesilates (ka praktikabaasides) omandatud töökogemuste põhjal.

3. Tarukaart

Taotleja esitab õpimapis ühe mesilaspere tarukaardi ühe aasta kohta. Taotleja lisab õpimappi koopia (või foto) kasutusel olevast tarukaardist (mesilamärkmiku lehtedest, vihikutest vm) nii, et seal kajastuks ühe mesilaspere ühe aasta (varakevadest-varakevadeni) seis ja mesiniku tegevused. Kui tarukaardil on kasutusel mittetraditsioonilisi lühendid, lisada juhend tarukaardi lugemiseks.

4. Peab arvestust mesilaspere tervise ja manustatud ravimite kohta, järgides juhendit. Näiteks:

• Mesila tervisekaart

Taotleja lisab õpimapile mesila tervisekaardi. Taotleja põhjendab tervisekaardi vajalikkust.

• Mesila ravimikaart

Taotleja lisab õpimappi mesila ravimiarvestuse kaardi. Taotleja põhjendab ravimikaardi vajalikkust.

Kontakt:

Kutse andmist koordineerib Aivar Raudmets
telefon: 53414067

Mesinik, tase 4 ja Mesinik, tase 5 hindamisstandardid on aluseks kutseeksami ettevalmistamiseks kutse taotlejale ja hindamise läbiviimiseks hindamiskomisjonile.

Hindamiskomisjoni esimees: Jorma Õigus

Hindamiskomisjoni koosseis: Valmar Lutsar, Reet Nisumaa, Raul Orglaan, Priit Pihlik, Margus Putku, Aivar Raudmets, Andres Tamla, Jorma Õigus.

Hindamisstandard "mesinik, tase 4"

Hindamisstandard "mesinik, tase 5"