EKMÜ

Uuringu eesmärgiks oli selgitada elanike meetarbimise harjumused, eelistused ja hoiakud.
Sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15a ja vanemad. Kokku vastas küsitlusele 1001 inimest.
Valim on esinduslik Eesti regioonide, asulatüübi, vastaja soo, vanuserühma, hariduse ja rahvuse suhtes.

Mõningad väljavõtted uuringi dokumendist:

Eesti elanikest tarbib mett 87% ning 12% seda ei tarbi. Igapäevaseid tarbijaid on 17% ning mõned korrad nädalas tarbib 13%.

Sagedasi meetarbijaid on näeme keskmisest enam Põhja-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Kõige vähem on neid Kirde-Eestis, kus
ühtlasi on ka suurim mittetarbijate osakaal.

Eesti elanikud eelistavad kõige sagedamini tarbida mett vedelal kujul (38%). Järgneb vastus, et kõik sobib (tarbitakse
erineval kujul) – 29%. Kreemjat mett eelistab 19% ja kristalliseerunut 10%. Kärjemee ja maitsemee eelistajaid on väga
vähe

Osale vastanutest on jätkuvalt segane mee kristalliseerumise teema – 22% vastanutest arvab, et mee kvaliteet
kristalliseerumisel halveneb ja 17% ei oska seisukohta võtta.

Täispikka uuringu aruannet saab lugeda SIIT